Online

Termes i Condicions

I- L'accés i ús dels llocs web i APPS titularitat de CASA BARRÉ, (JAVALAMBRE INVESTMENTS S.L.) (en endavant, "CASA BARRÉ") amb CIF B42953984 i domicili social a Calle Ayala 71, 28001, Madrid  i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 41507, foli 204, inscripció 1, amb full M735512, les adreces web del qual són www.casabarre.com. 

II- Els mitjans socials on-line oberts a nom de CASA BARRÉ (entre d'altres, Facebook, Instagram, twitter, Spotify, Tik Tok, Vimeo, Youtube, etc.), (en endavant, "els mitjans socials")

III- Les condicions d'ús dels serveis oferts per CASA BARRÉ en els seus locals, (en endavant, ""("Estudi

IV- La compra/venda de productes relacionats amb CASA BARRÉ.

V- Les condicions d' ús dels serveis oferts per CASA BARRÉ online.

L'accés als Llocs Web suposa l'acceptació d'aquests Termes i Condicions, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que CASA BARRÉ pugui incloure en el futur.

La interacció a través dels mitjans socials suposa l' acceptació d' aquests termes i condicions.

La compra de productes i serveis oferts per CASA BARRÉ bé es realitzi a través de les presents webs, APPS, telefònica o presencialment en un dels Estudis en els quals CASA BARRÉ explota la seva activitat i l'ús dels serveis que CASA BARRÉ ofereix en els seus Estudis i en les seves plataformes suposen l'acceptació dels presents termes i condicions.

Els presents termes i condicions es troben a disposició dels usuaris de les webs, apps i dels clients tant a la pàgina web, a l'APP com físicament als Studios.

1.- Accés als Llocs Webs i APPS.

Els presents Llocs Webs i APPS propietat de CASA BARRÉ han sigut desenvolupats per CASA BARRÉ amb la finalitat d'oferir informació i venda sobre els productes oferts i serveis prestats per CASA BARRÉ. Aquests serveis consisteixen en la impartició mitjançant una entrenadora de classes col·lectives d'activitat física en els Estudis i en la posada a disposició de classes pregravades i classes online i APP.

2.- Funcionament dels Llocs Web i Compte de les clients.

A través dels Llocs Webs i APP les clients tindran la possibilitat de:

I.Omplir la fitxa d' Inscripció per ser client de CASA BARRÉ.

II. Comprar classes individuals i/o paquets mensuals, amb possibilitat de realitzar subscripció recurrent durant un any.

III. Dur a terme reserves i anul·lacions online de places a les classes dels Estudis.

IV. Adquirir productes relacionats amb la marca CASA BARRÉ.

V. Realitzar pagaments pendents relacionats amb les classes en els Estudis.

VI. Comprar bo mensual per a les sessions online.

VII. Anul·lar les subscripcions recurrents.

VIII.Tots els Usuaris/Clients independentment que estiguin registrades online o no, accepten els presents termes i condicions; qualsevol Convidat a provar una classe ha estat informada dels presents termes i condicions.

No obstant això, per poder gaudir dels serveis que CASA BARRÉ ofereix, els Clients hauran de crear un compte ja sigui presencialment a l'Estudi a través del personal de CASA BARRÉ o a través d'un formulari online que haurà de ser emplenat amb les dades requerides en el mateix. Els clients atorguen el seu consentiment exprés a la utilització de les seves dades amb les finalitats d' utilització descrites en els presents termes i condicions. CASA BARRÉ en cap cas comercialitzarà amb aquestes dades, ni les facilitarà a tercers llevat d'aquells proveïdors de serveis que necessàriament col·laboren amb CASA BARRÉ en la seva explotació com bancs o passarel·les de pagament.

Els Clients tindran la responsabilitat plena d' ús del seu compte de clienta. En conseqüència, els Clients són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat del nom d'usuari i/o contrasenyes que li permetin l'accés al seu compte, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a terceres persones.

   

En virtut de l'anterior, els Clients hauran de notificar de forma immediata a CASA BARRÉ a través del correu electrònic [email protected] qualsevol ús indegut del seu nom d'usuari i/o de la seva contrasenya, a causa de circumstàncies com el robatori, extraviament o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, CASA BARRÉ quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l' ús indegut dels noms d' Usuaris o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Els Clients de CASA BARRÉ ho podran ser dels Estudis físics, de l'estudi Online o de tots dos alhora. Ser client d'uns o altres no implica ser client de tots.

La plataforma dels Estudis físics i el programari de gestió de la base de dades és la mateixa plataforma i programari que l'app i Estudi online. D'aquesta manera és el client qui es dona d'alta i qui gestiona els seus comptes i qui tramita i gestiona la seva baixa en les bases de dades.

3.- Conducta dels usuaris als Llocs Webs.

Els Clients es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació o continguts tinguin accés a través dels Llocs Webs, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment la legalitat vigent i els presents Termes i Condicions.

En particular però sense limitació, les usuàries no hauran de:

I.Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, completes i/o actualitzades, ni accedir als Llocs Webs utilitzant el nom, dades identificatives o el password d'una altra usuària o suplantar qualsevol persona o identitat.

II. Usar els Llocs Webs amb finalitats fraudulents, o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.

III. Crear-se un Perfil o utilitzar els Llocs Webs per enviar, usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets d'autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o sigui d'una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut del qual contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

iv. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

CASA BARRÉ es reserva el dret a denegar qualsevol intent d'accés als Llocs Webs, cancel·lar comptes, eliminar o modificar continguts, o cancel·lar la prestació de Serveis en els casos en què es produeixi una utilització incorrecta dels Llocs Webs.

4. Condicions aplicables a la compra de classes soltes, als paquets i als bons mensuals referits a les classes ofertades en els Estudis.

4.1 – Classes soltes i paquets mensuals.

S'ofereix la possibilitat de comprar, a través de la web, APP o en els Estudis, classe de prova, classes soltes o paquets mensuals en els quals s'inclou paquets de 5, 8 ,12 i Il·limitat, més el bo online. El pagament corresponent a la compra de les classes, es durà a terme segons el que disposa la clàusula 7 dels presents Termes i Condicions.

La compra de paquets mensuals, classe de prova, bo online i classes soltes no serà reemborsable ni transferible una vegada efectuada la seva compra. 

Els Clients que hagin adquirit una classe o paquet de classes podran assistir a les sessions segons el bo adquirit, tenint en compte l' horari facilitat per CASA BARRÉ i la disponibilitat de plaça en cadascuna de les classes.

No obstant l' anterior, han de tenir en compte que els paquets adquirits tenen un termini de caducitat de 30 dies a partir de la seva primera reservació, la classe de prova i classe solta tenen una vigència de 30 dies a partir de la seva data de compra.

CASA BARRÉ l'informa que un cop transcorregut el termini de caducitat de les classes o paquets aquests deixaran de tenir validesa i no podran utilitzar-se per a la reserva de plaça ni el seu import serà retornat, els recordem que tant les classes com paquets no són transferibles i l'import no pot ser reemborsat un cop realitzada la compra.

Les sessions i paquets adquirits seran afegits en el compte del client i permetran la reserva de plaça a les classes. Cada vegada que es realitza una reserva de plaça es detrau una classe del compte del client.

Depenent de l' elecció del client, els bons mensuals seran els següents:

I- Classe prova 10 €

I- Classe solta 1 sessió al mes, 20 €.

II- 5 sessions al mes, 65 €.

III- 8 sessions al mes, 90 €.

IV- 12 sessions al mes, 110 €.

V-Sessions il·limitades al mes, 125 €.

VI- Sessions il·limitades al mes més classes online il·limitades 140 €.

VII- Sessions online il·limitades al mes, 25 €.

Qualsevol compra que realitzin ja sigui classe de prova, classe solta o qualsevol bo té una vigència de 30 dies a partir de la seva primera reservació.

CASA BARRÉ l'informa que un cop transcorregut aquest termini aquests deixaran de tenir validesa i no podran utilitzar-se per a la reserva de plaça ni el seu import serà retornat.

La subscripció a CASA BARRE inclou tot el material necessari per a cada classe així com l'ús de dutxes i tovalloles.

4.2 – Bons subscripció recurrent

Els bons de subscripció recurrent impliquen una subscripció mensual i per tant un pagament recurrent de la quantitat acordada per cada tipus de paquet que serà carregada bé l' últim dia de mes anterior o el primer dia de mes en curs per al gaudi de les classes d' aquell mes.

Els bons de subscripció recurrent atorguen el dret a un ús determinat de sessions durant el mes segons el bo adquirit. En cas que les sessions no es realitzin en el mes en curs no es tindrà dret a cap devolució ni a la recuperació d' aquestes sessions en mesos posteriors. El client té dret a l'ús i serà la seva comesa el reservar les classes en què estigui interessat sense poder-li assegurar que tindrà plaça a les classes que vulgui ja que les places són limitades.

Per poder realitzar el pagament recurrent mensual respecte a la subscripció triada pel client, aquest ha de facilitar les dades de la seva targeta de crèdit/dèbit perquè aquests paquets siguin carregats directament a la seva targeta.

El client pot sol·licitar la cancel·lació del seu bo mensual o la modificació d'aquest per un d'inferior o superior en qualsevol moment assortint efectes per al mes següent sempre que s'hagi comunicat abans del dia 20 del mes en curs. En cas contrari tindrà efectes per dins de dos mesos. La cancel·lació i les modificacions sempre s'han de fer o bé de manera presencial en l'Estudi en el qual se sol·licitarà la signatura de les mateixes o bé enviant un correu electrònic a l'adreça de l'Estudi en el qual es va realitzar la subscripció.

5. Condicions aplicables a la reserva de llocs a les classes ofertades per CASA BARRÉ als Estudis.

Aquestes condicions són aplicables tant si la reserva s' ha realitzat online o directament en els Estudis.

A través del Lloc Web i APP de la mateixa manera que presencialment en els Estudis, els clients podran realitzar reserves de llocs en les classes a les quals desitgin assistir, en funció del calendari d'hores sobre el qual CASA BARRÉ facilitarà informació en el Lloc Web, en l'APP i en l'Estudi, i de la disponibilitat de lloc en cadascuna de les classes. CASA BARRÉ no pot garantir la disponibilitat de lloc a la classe que desitgi el client independentment que hagi comprat una sessió o un paquet.

És requisit imprescindible per poder realitzar reserves de classes que el client s'hagi registrat com a client de CASA BARRÉ per tant hagi acceptat els presents Termes i Condicions i tingui almenys una classe comprada o una classe de prova . Una classe permet reservar un lloc.

La reserva i cancel·lació de classes és responsabilitat única del Client.

Les classes i les reserves de llocs són intransferibles i és responsabilitat de cada Client no permetre que ningú utilitzi el seu compte o suplanti la seva identitat a la classe.

En cas que la Client no pogués assistir a la classe que prèviament hagués reservat, pot cancel·lar la seva reserva sense cap cost sempre que ho faci amb 5 hores d'antelació al començament de la classe. Un cop s'ha cancel·lat la classe dins del període esmentat, aquesta es retorna al compte de la clienta perquè pugui reservar una classe en el futur. En cap cas es retornarà l' import de la mateixa. Si no s'ha cancel·lat la classe o si la cancel·lació s'ha notificat amb menys de 5 hores del començament de la mateixa, la classe es descomptarà del compte del Client per a aquells que tinguin paquet de 5, 8 i 12  sessions. Als Clients amb bo mensual il·limitat, se'ls cobrarà una penalització econòmica de 4 euros.

Per poder cancel·lar la classe:

– Es pot fer online, bé a través del web o de l'APP, entrant en el compte de client i polsant cancel·lar sobre la reserva de la classe.

  • Es pot cancel·lar presencialment a l'Estudi.
  • La cancel·lació per xarxes socials o altres mitjans no tindrà validesa.
  • És responsabilitat del Client cancel·lar a temps la seva reserva per no perdre el seu crèdit.

– Si no hi ha disponibilitat de lloc a la classe desitjada, hi ha possibilitat d'apuntar-se en una Llista d'Espera per a aquesta classe trucant o enviant un email a l'Studio o directament a la pàgina web o app. Per apuntar-se a la Llista d'Espera és necessari disposar de classes comprades al compte. Si finalment hi ha lloc disponible es generarà un mail automàtic amb la confirmació de la seva plaça, en cas que el client finalment no vulgui acudir a la plaça que se li ha assignat haurà de procedir a anul·lar la seva reserva seguint el procediment habitual.

Els llocs lliures s' assignaran per ordre d' inscripció als clients de la Llista d' espera. Una vegada assignat i confirmat pel client si no desitja acudir a aquesta classe assignada, haurà de seguir el mateix mètode establert per a la cancel·lació de reserva de lloc.

L'horari de classes ofert per CASA BARRÉ és susceptible de canvis. En el cas que la Direcció decideixi anul·lar una classe en la qual s'hagi reservat un lloc, es retornarà aquesta classe al compte de la clienta.

CASA BARRÉ es reserva el dret de substituir la instructora anunciada per a una classe concreta sense que aquesta substitució generi un dret de devolució de classe o import a la Client.

En el cas dels clients amb paquet il·limitat no anul·laran les seves reserves dins del termini establert o no es presentin a la classe, tindran una penalització de 4€. Que s' abonés automàticament a la seva targeta registrada. 

6. Condicions aplicables a la compra de subscripcions online i classes online

6.1- Subscripcions Online i Paquets mensuals

A l'app de CASA BARRÉ ofereix a través de la pàgina www.casabarre.com la possibilitat de comprar un bo mensual per import de 25€ al mes que permet la visualització il·limitada de l'anomenat contingut "VIDEOS".

Es podrà realitzar també subscripció recurrent, amb un càrrec mensual recurrent a la targeta de crèdit facilitada de 25 € i seguint els mateixos lineaments del punt 4.2.

En el moment en què el client crea el seu compte i fa el pagament, gaudeix d' un període de 30 dies a partir de la data de compra per visualitzar-hi el contingut. El client, amb la subscripció online adquireix el dret i la possibilitat de visualització del contingut ON DEMAND de classes pre gravades. Des del moment en què té les possibilitats d' accés es considera prestat el servei per part de CASA BARRÉ amb independència que el Client hagi fet ús o no del servei.

La subscripció és personal i no està permès compartir accessos. S' utilitzen sistemes de doble factor per verificar l' autenticitat dels usuaris registrats.

 

7. Preus i forma de pagament.

Aquests preus i formes de pagament són aplicables a la compra de classes, a la compra paquets que es realitzen en els estudis; a la compra de bons online i a l'adquisició dels productes físics relacionats amb la marca de CASA BARRÉ.

Tots els preus dels serveis i productes que s'indiquen a través dels Llocs Webs i en els estudis s'expressen en Euros i inclouen l'IVA i els altres impostos que poguessin correspondre.

El client haurà de pagar l'import corresponent mitjançant els procediments de pagament permesos en els Llocs Webs i/o en els estudis.

En qualsevol de les opcions triades pels usuaris de CASA BARRÉ li enviarà sempre un email confirmant els detalls de la compra realitzada i la factura o justificant corresponent una vegada s' hagi formalitzat la comanda, és a dir, després de l' acceptació dels presents Termes i Condicions i el pagament que correspongui.

Es garanteix als Usuaris que el procés de pagament es realitza amb absoluta seguretat, d' acord amb els protocols i serveis de seguretat exigits.

El client  haurà de notificar a CASA BARRÉ qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant enviament d'un email a l'estudi en el qual va realitzar la seva subscripció en el menor termini de temps possible perquè CASA BARRÉ pugui realitzar les gestions oportunes. El preu dels productes i serveis podrà ser modificat en qualsevol moment per CASA BARRÉ podent exercir en tot cas el client està en el seu dret a no continuar comprant o anul·lant la subscripció corresponent.

9.- Publicació de comentaris, i opinions al Lloc Web i/o mitjans socials.

Els comentaris i opinions que es realitzin als Llocs Webs i/o mitjans socials no hauran de contenir expressions que no siguin aptes per a tots els públics, ni han d'incorporar continguts indecorosos o que no es considerin apropiats o que fereixin la sensibilitat general.

En particular no es permetrà:

i. Publicacions discriminatòries: En cap cas es permetran publicacions que vagin en contra d' un particular i que vulnerin els principis del dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

ii. Contingut degradant: No estan permeses aquelles publicacions que siguin intimidants, amenaçants degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

iii. Continguts Publicitaris: No està permès utilitzar el Lloc Web com a mitjà per realitzar publicitat, promoció de negocis, marques o elements personals, així com obtenir adreces d'e-mail a les quals posteriorment poder remetre comunicacions de caràcter comercial no sol·licitades.

 

iv. Continguts que promoguin l' autolesió: Es prohibeix tot tipus de publicacions que promogui el consum de substàncies estupefaents, així com aquelles publicacions que tinguin com a objectiu incitar a trastorns alimentaris i a l' autolesió.

CASA BARRÉ es reserva el dret d' eliminar qualsevol comentari i opinió, que poguessin incorporar alguns dels continguts esmentats anteriorment. Així mateix, CASA BARRÉ es reserva la possibilitat de limitar l' accés de l' usuari que hagués incomplert el que disposa aquest apartat.